Klacht m.b.t. AVG

Geachte klant. Bibliotheek Drachten ontvangt per jaar bijna 300.000 bezoekers. Deze klanten worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. Toch kan het voorkomen dat iets niet goed gaat. In dat geval hoort de bibliotheek dat graag. De bibliotheek zal uw wens, suggestie of klacht met uiterste zorgvuldigheid behandelen. U ontvangt van ons binnen 3 weken een reactie.

Wat is een klacht? Met inachtneming van artikel 14 van het reglement van Bibliotheek Smallingerland wordt onder een klacht verstaan een uiting van ontevredenheid of bezwaar over een regel of een beslissing van Bibliotheek Smallingerland of over het niet behoorlijk en/of niet deskundig handelen van een bibliotheekmedewerker.

Wie kan een klacht indienen? Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden door een klant van de bibliotheek dan wel zijn vertegenwoordiger. Het indienen van een klacht is in principe niet aan tijd gebonden. Wel behoudt Bibliotheek Smallingerland zich het recht voor om van de procedure af te wijken als er tussen het voorval waarover geklaagd wordt, en het indienen van de klacht tenminste zes maanden verstreken is. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht? De hulp van een deskundige, zoals een advocaat, is voor rekening van de klager.

Hoe wordt een klacht afgehandeld?

  1. De klant krijgt binnen 3 weken een (schriftelijke) reactie op de klacht.
  2. Indien de klant ontevreden is over de beantwoording van een klacht, dan kan de klant binnen een termijn van 3 weken in beroep gaan bij de Raad van Toezicht, die het beroep binnen een termijn van 3 weken zal beantwoorden.
  3. Tijdens de periode van de behandeling van het beroep door de Raad van Toezicht blijft het besluit van de directie ten aanzien van een klacht, gehandhaafd.
  4. De beroepsmogelijkheden binnen de Bibliotheek Smallingerland zijn na een besluit van de Raad van Toezicht uitgeput.

Omdat we geen anonieme reacties in behandeling nemen, vragen we u uw persoonlijke gegevens hieronder te noteren. De bibliotheek respecteert uiteraard uw privacy en zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en na afhandeling vernietigen.

13-01-2014

Typ hier het nummer van uw pas 512...

Indien u ontevreden bent over de beantwoording van de klacht dan kunt u binnen een termijn van 3 weken in beroep gaan bij de Raad van Toezicht, die het beroep binnen een termijn van 3 weken zal beantwoorden. Tijdens de periode van de behandeling van het beroep door de Raad van Toezicht blijft het besluit van de directie ten aanzien van een klacht, gehandhaafd. 

Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming* dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van het behandelen en beantwoorden van de klacht. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacy statement

ToestemmingVerplicht