* Wij gaan een dagje samen op pad! Daarom is de bieb op woensdag 26 juni open tot 12.00 uur *

Reglement

van uitlening Openbare Bibliotheek Drachten|Smallingerland

Artikel 1: Inschrijven als klant

 1. Een lener schrijft zich in door opgave van persoonsgegevens. Een legitimatiebewijs is verplicht.
 2. Kinderen, jonger dan 13 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger. Een legitimatiebewijs van de ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger is verplicht.
 3. Door inschrijving gaat de lener akkoord met de bepalingen in dit reglement en geeft daarmee aan bekend te zijn met de inhoud.
 4. Het uitleenreglement staat op de website en is op verzoek verkrijgbaar in de bibliotheek.
 5. Een lener blijft lid tot het lidmaatschap is opgezegd.

Artikel 2: Lenerspas

 1. Na inschrijving ontvangt de lener een lenerspas. De pas is persoonlijk en het gebruik van de pas is altijd nodig bij het lenen van media. De mogelijkheid bestaat om, gekoppeld aan een betalend lidmaatschap, een partnerpas te krijgen. Dit geldt voor partners wonend op hetzelfde adres.
 2. De pas is geldig in alle openbare bibliotheken in Nederland en Tresoar.
 3. De lenerspas is eigendom van de bibliotheek. De lener is houder van de pas.
 4. Verlies of diefstal van de pas moet gemeld worden bij Bibliotheek Drachten|Smallingerland. Wordt verlies of diefstal niet gemeld dan is de lener verantwoordelijk voor de media die worden geleend op de verloren of gestolen pas.
 5. Aan een vervangende pas zijn kosten verbonden, dit geldt ook bij vervanging van de pas door beschadiging.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. De klant is aansprakelijk voor het geleende en wordt geacht het geleende in goede staat te hebben ontvangen. Eventuele beschadigingen en/of verontreinigingen moeten voor het lenen gemeld worden aan het personeel van de bibliotheek.
 2. De lener is aansprakelijk voor iedere vermissing, beschadiging en/of verontreiniging van de pas en geleende media. Bij minderjarigen gaan wij ervan uit dat zij lid zijn met toestemming van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger. Ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger worden aansprakelijk gehouden voor eventuele schade.
 3. Vermissing of beschadiging en/of verontreiniging van geleende media wordt door de klant vergoed. De hoogte van de vergoeding wordt door de bibliotheek bepaald. Ook kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden. De lener ontvangt hiervoor een nota. De lener kan pas weer lenen op het moment dat de nota is betaald. Zo nodig wordt een incassobureau ingeschakeld.
 4. Vermiste media kunnen alsnog ingeleverd worden. In dat geval kan teruggave van de in lid 3 genoemde kosten plaatsvinden, dit naar het oordeel van de bibliotheek. Dit hangt af van de termijn waarbinnen de media teruggebracht worden en van de staat waarin de media zich bevinden. In rekening gebrachte administratiekosten worden nooit terugbetaald. 
 5. De bibliotheek is niet aansprakelijk bij beschadiging aan apparatuur van de klant als gevolg van het gebruik van geleende media.
 6. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van het internet of digitale bestanden in de bibliotheek.
 7. De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten in de informatie die in de bibliotheek - op welke wijze dan ook - verstrekt wordt.

Artikel 4: Wijzigen gegevens

 1. Een wijziging in de persoonsgegevens (zoals verhuizing) moet zo spoedig mogelijk aan de bibliotheek doorgegeven worden. Gevolgen van het niet tijdig melden van een wijziging in de persoonsgegevens zijn voor rekening en risico van de klant.

Artikel 5: Betaling

 1. Een betaald lidmaatschap, zoals een Basis- of Topabonnement wordt de eerste keer voor een jaar aangegaan en daarna omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Het abonnementsgeld wordt jaarlijks geïnd. Indien gewenst kan in kwartalen betaald worden. Dit kan in de bibliotheek geregeld worden. Hiervoor zijn afwijkende regels van kracht.
 2. Leners met een betaald lidmaatschap ontvangen ruim voor de datum waarop de termijn van het lidmaatschap voorbij is een factuur voor de nieuwe periode. Bij leners die gebruik maken van de automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag, voor het verstrijken van de lopende termijn, automatisch door de bibliotheek van de rekening afgeschreven. Aan het afgeven van een machtiging voor automatische incasso is een korting verbonden.
 3. Na betaling wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrek­king van een nieuwe lenerspas.
 4. Verlenging van het lidmaatschap van leners die niet verplicht zijn tot betaling, gebeurt automatisch en zonder dat zij een nieuwe lenerspas ontvangen.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

 1. Er is een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.
 2. Opzegging kan gebeuren op de manier waarop het abonnement is aangegaan.
 3. Ook voor jeugdleden dient beëindiging van het abonnement doorgegeven te worden aan de bibliotheek.
 4. Ook na opzegging dient de lener openstaande bedragen te voldoen, of media die nog in het bezit zijn, terug te brengen.
 5. Teruggave van een vooruit betaald jaarabonnement vindt alleen plaats vanaf het tweede lidmaatschapsjaar. Tussentijdse opzegging in het eerste jaar van de abonnementsperiode is niet mogelijk; er wordt in dat geval geen teruggave van het abonnementsgeld gedaan.

Artikel 7: Contributie en overige tarieven

 1. Leners vanaf 18 jaar betalen jaarlijks abonnementsgeld of in geval van een budgetabonnement een eenmalig inschrijfgeld.
 2. Leners met een budgetabonnement zijn per medium leengeld verschuldigd.
 3. De hoogte van het abonnementsgeld is afhankelijk van het soort abonnement.
 4. Leners tot 18 jaar betalen geen abonnementsgeld.
 5. Leners die 18 jaar worden, worden overgezet naar een budgetabonnement, tenzij de lener aangeeft een ander abonnement te willen. Budgetleners die geen gebruik maken van het abonnement worden na 24 maanden als lid uitgeschreven.
 6. De directeur stelt jaarlijks de contributietarieven, de overige tarieven en de nadere voorwaarden voor het gebruik van voorzieningen van de bibliotheek vast. Deze zijn te vinden op de website.

Artikel 8: Uitleentermijn en verlengingen

 1. De geleende materialen moeten op tijd teruggebracht worden. De uitleentermijn kan verschillen per abonnementssoort en wordt door de directeur vastgesteld. De geldende regels zijn te vinden op de website.
 2. Voor materialen die na het verstrijken van de inlevertermijn worden ingeleverd wordt geen telaatgeld berekend.
 3. Leners kunnen de leenperiode tweemaal verlengen, uiterlijk tot op de dag dat de uitleentermijn verstrijkt. Verlengen kan via de website, in de bibliotheek en telefonisch. Is bij verlenging de leentermijn overschreden, dan wordt de nieuwe leenperiode berekend vanaf het moment van verlengen.
 4. Budgetleners betalen bij verlengen opnieuw leengeld.
 5. Verlenging van de leenperiode is niet mogelijk als het materiaal door een andere lener is gereserveerd.
 6. Bij overschrijding van de leentermijn met 4 weken blokkeert de lenerspas en kan het lid niet meer lenen, verlengen en reserveren. Dit gebeurt ook als het bedrag aan schulden op de pas is opgelopen naar een door de bibliotheek vastgesteld bedrag. De geldende regels zijn te vinden op de website.
 7. Worden de geleende media niet teruggebracht, dan worden zij door de bibliotheek vervangen. De kosten worden bij de lener in rekening gebracht.
 8. Bij achterstallige bedragen zal de vordering overgedragen worden aan een incassobureau.

Artikel 9: Reserveringen

 1. De meeste media uit de collectie kunnen worden gereserveerd. Dit kan in de bibliotheek en via de website.
 2. Niet in de bibliotheek aanwezige media kunnen uit andere bibliotheken worden aangevraagd. Dit kan in de bibliotheek en via de website. Het reserveren en aanvragen van media binnen Friesland en bij Tresoar is gratis. Buiten Friesland worden kosten in rekening gebracht.
 3. Wanneer de gereserveerde en aangevraagde media beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan bericht. Na verzending van bericht dienen de media binnen 10 dagen geleend te worden. Indien dat niet het geval is wordt de reservering beëindigd.

Artikel 10: Klachtenregeling

 1. Klachten over de dienstverlening van de bibliotheek kunnen schriftelijk of via de website ingediend worden. De bibliotheek zal binnen drie weken reageren op uw klacht.
 2. Tegen door de directie genomen maatregelen kan schriftelijk binnen een termijn van drie weken beroep worden aangetekend bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beslist binnen een termijn van drie weken op het beroep. De beroeps­mogelijkheden binnen de bibliotheek zijn na een besluit van de Raad van Toezicht uitgeput.

Artikel 11: Overtreding en overige bepalingen

 1. Bij herhaalde overtreding van dit reglement kan de toegang tot en het gebruik van de bibliotheek voor bepaalde of onbepaalde tijd ontzegd worden. De bibliotheek kan, naar eigen inzicht tot royement van het lidmaatschap overgaan. Uitsluiting van toegang, uitlening of een royement geschiedt schriftelijk, onder opgave van redenen.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zijn directeur en het management bevoegd tot het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken.

Artikel 12: Inwerkingtreding van dit reglement

 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 13: Wijziging en intrekking van dit reglement

 1. Wijziging en/of intrekking van dit reglement geschiedt door de directeur van de bibliotheek.
 2. De actuele versie van het reglement is verkrijgbaar in de bibliotheek of via de website.